Головна

Новини

11.09.2023
Студенти першого курсу освітньої програми “Економічна кібернетика” підписали декларації про дотримання академічної доброчесності

20.06.2023
14 червня 2023 року завершилась робота Екзаменаційної комісії освітньої програми “Економічна кібернетика” спеціальності 051 “Економіка” щодо підсумкової атестації бакалаврів.

08.06.2023
Доцентка кафедри економічної кібернетики Лариса Зомчак – лауреат обласної премії для працівників наукових установ та закладів вищої освіти Львівської області у 2023 році

Всі новини

 

 

Запрошуємо на навчання

 

Освітня програма

 

Контакти

Спонсори

Резолюція XII Всеукраїнської науково-методичної конференції "Проблеми економічної кібернетики". 3-5 жовтня 2007р. м. Львів

12.11.2007

Мандатні дані
У роботі конференції беруть участь провідні вчені (25 докторів та 67 кандидатів наук) з наукових установ та навчальних закладів. Всього 210 осіб з 25 ВНЗ та організацій (найкрупніші: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Донецький національний університет, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Тернопільський технічний університет імені Івана Пулюя, Харківський національний університет, Харківський національний економічний університет, Чернівецький національний університет, Вінницький аграрний університет, Вінницький торгово-економічний інститут,), НДІ НАН України.

Основні напрямки роботи: XII науково-методичної конференції „Проблеми економічної кібернетики”:
Формування нової парадигми економічної освіти і науки в Україні.
Проблеми підготовки фахівців з економічної кібернетики.
Сучасні напрямки математичного моделювання економіки.
Інформаційні технології в економіці.

Виставка:
Нова монографічна література.
Підручники та посібники.
Інформаційні системи.
Конкурентна економіка у будь-якій країні завжди має вихід на світовий ринок і навпаки, світовий ринок безпосередньо впливає на здавалось би локальну економіку країни. А це означає, щоби вижити національній економіці у цьому надзвичайно агресивному середовищі конкурентної світової економіки, вона мусить оволодіти і навчитись користуватися найновішими, прогресивними методами управління та засобами здійснення розрахунків. Це все у повній мірі стосується будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності.

Як наука про ціленаправлене оптимальне управління складними системами, кібернетика стосовно економіки вивчає закономірності оптимального її функціонування і розвитку. Всім процесам, що відбуваються у будь-яких складних системах, властиві загальні ознаки: наявність мети; пошук ефективних управлінських рішень на множині допустимих, що здійснюються, реалізуючи алгоритми управління; корекція управлінських рішень у відповідності до принципу зворотнього зв’язку і адаптація системи до випадкових змін у зовнішньому середовищі.

Сучасні умови конкуренції в економічних відносинах ініціюють появу економістів нової формації, що здатні самостійно вирішувати економічні проблеми, володіють інструментарієм генерування заходів щодо підвищення ефективності управління підприємствами і установами. Разом із знанням економіки такі економісти володіють математичними методами моделювання, методами прийняття ефективних рішень в умовах ризику і, зрозуміло, прогресивними комп’ютерними технологіями. За навчальними планами та програмами навчальних дисциплін підготовку таких фахівців здійснюють за напрямком „Економічна кібернетика”.

Студенти, що навчаються на спеціальності „Економічна кібернетика”, на рівні бакалавра отримують систему знань за економічними, математичними та спеціальними дисциплінами, прогресивними комп’ютерними технологіями і на базі цієї спеціальності можна вести підготовку магістрів в області фінансів, бухгалтерського обліку, банківського та страхового бізнесу та інших напрямків економічної діяльності. Концептуальна модель, що в основі такого навчального плану, відповідає вимогам сучасної системи господарювання, що прийнята у всьому світі. Таке твердження ґрунтується на тому, що студенти спеціальності „Економічна кібернетика” отримують базову економічну підготовку на такому ж рівні, як економісти інших спеціальностей, що забезпечує розуміння об’єкту дослідження, насамперед аспектів бухгалтерського обліку, управління фінансами, менеджменту та маркетингу, а в області математичної освіти значно випереджують економістів інших спеціальностей.
Випускники цієї спеціальності успішно працюють у сфері управління бізнесу, оборони, викладачами різних університетів України, близького і далекого зарубіжжя.

Але спеціальності „Економічна кібернетика” поки що приходиться долати незримий опір психологічного характеру – відсутність традицій загального економічного виховання населення. Ще дуже відчутна ментальність соціалістичного способу управління виробничими та організаційними процесами, нерозуміння насущних проблем використання комп’ютерних технологій і, нажаль, неусвідомлення ролі спеціальності „Економічної кібернетики” у вирішенні цих проблем, гальмують розвиток економічної кібернетики в Україні, хоча відкрито про це не говорять. А підтримка від всіх зацікавлених осіб принесла б відчутну користь економіці країни.
Економісти-кібернетики, а доцільно було б змінити назву кваліфікації на економіста-системного аналітика, можуть ефективно адаптуватися в будь-якому економічному середовищі, і не тільки економічному.

Сьогодні йде процес розвитку української школи економістів-кібернетиків як самостійної наукової та методичної організації, цілі якої – консолідація економіcтів-кібернетиків України для активізації впливу на управління економікою країни, координація наукової діяльності та у галузі підготовки кадрів. Зараз створена Всеукраїнська асоціація економічної кібернетики. Поява цієї організації є актуальною, тому що економісти-кібернетики покликані відіграти провідну роль в встановленні економіки країни через створення і запровадження методів вироблення науково обґрунтованих управлінських рішень, систем підтримки прийняття рішень, сучасних інформаційних технологій в економічних системах різних рівнів.

Оскільки економісти-кібернетики в першу чергу є системними аналітиками, що найбільш підготовлені для вирішення задач ринкової економіки, то очевидно, що попит на таких фахівців в Україні зростає і зростатиме надалі. На користь такого прогнозу говорить і радикальне розширення сфери їх підготовки у всіх регіонах України. Їх призначення – виконувати аналітичні роботи в усіх галузях економіки країни, зокрема, економіко-виробничих системах, науково-дослідних і навчальних закладах, інформаційно-обчислювальних і аналітичних установах, органах управління економічною системою для розв’язання задач прогнозування, планування, бухгалтерського обліку, фінансів, комерції, маркетингу, менеджменту, статистики, демографії, соціології, розробки і експлуатації інформаційних систем управління і систем підтримки прийняття рішень, створення програмних продуктів, підготовки кадрів економістів і т.д. Такі фахівці розробляють науково-обгрунтовані рішення стосовно соціально-економічних проблем з врахуванням місця і ролі в суспільстві своєї професійної діяльності. Вони проводять науково-дослідну і педагогічну діяльність, володіють навиками раціонального пошуку і використання науково-технічної інформації.

Магістратура, аспірантура та докторантура з напрямку „Економічна кібернетика” створюють серйозну базу для проведення наукових досліджень в області економіко-математичних методів та комп’ютерних технологій з метою реформування системи управління економічних, економіко-виробничих та фінансових системах. Але, цінність результатів теоретичних досліджень підтверджується тільки тоді, коли вони знаходять сприйняття практикою діяльності підприємств та організацій.

Виходячи із сказаного вище за результатами роботи пленарних та секційних засідань пропонується проект резолюції XII Всеукраїнської науково-методичної конференції „Проблеми економічної кібернетики”:

  1. Зазначити, що „Економічна кібернетика” як науковий напрямок і плідно розвивається та має позитивний вплив на розвиток інших спеціальностей напряму „Економіка та підприємництво”.
  2. Схвалити організаційну роботу Всеукраїнської громадської організації „Української асоціації економічної кібернетики”, щодо організації та проведення цієї конференції та налагодження роботи осередків асоціації.
  3. Запровадити обговорення у рамках щорічної Всеукраїнської науково-методичної конференції „Проблеми економічної кібернетики” результати роботи координаційної ради з визначення основних характеристик досліджень, що проводяться докторантами та аспірантами за спеціальністю 08.00.11 „Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”.
  4. Усім обласним осередкам ВГО „УАЕК”, кафедрам економічної кібернетики та спорідненими їм організаціям активізувати роботу з пропаганди ідей економічної кібернетики серед населення, наукового економічного загалу, та серед керівників підприємств, установ, тощо.
  5. Активізувати видання монографічної та навчально-методичної літератури, періодичних видань з напрямку економічної кібернетики та проводити роботу з їх розповсюдження.
  6. ВГО „УАЕК” консолідувати і координувати наукову роботу в напрямках, що вже сформувалися в конкретних наукових школах. Налагодити обмін інформацією через провідні фахові видання, зокрема, через міжнародний журнал „Економічна кібернетика”.
  7. Активізувати роботу зі створення методичних комплексів, що включають в себе підготовку підручників (навчальних посібників), методичне та програмне забезпечення навчальних дисциплін, а також активізувати роботу з міністерствами і установами, промисловими підприємствами щодо впровадження нових досягнень економістів-кібернетиків у моделюванні, новітніх інформаційних технологіях, управлінському консультуванні.
  8. Інформацію про конференцію і резолюцію надіслати до всіх органів влади, а також підприємств і організацій, що зацікавлені у співпраці з Всеукраїнською громадською організацією „Українська асоціація економічної кібернетики”.

 

Всі новини
Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка